Dotacje PARP - procedura


© Kongos Sp. z o.o.

Informacje umieszczone poniżej dotyczą poprzednich programów i stanowią jedynie wzorzec do kontynuacji podobnych działań w zakresie programów PHARE 2002, 2003 i dotacji z funduszy strukturalnych. Zainteresowanych informacjami o aktualnych możliwościach pozyskania dotacji prosimy o kontakt.

Program Rozwoju Przedsiębiorstw PHARE 2000 PARP
Program Rozowju Przedsiębiorstw Internetowych PHARE 2001 PARP


Procedura postępowania przy ubieganiu się o dotację PHARE 2001 PARP - Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych – przy współpracy z akredytowaną przy programie firmą doradczą Kon-Gos S.A.

(materiał roboczy Kon-Gos S.A. – załącznik do informacji o dotacji – skrót opr. D.Pelc – 11/07/2003)
 

 • Dotację może otrzymać każdy przedsiębiorca z sektora MiŚP (zatrudnionych<250 osób, suma aktywów <27 mln EURO lub przychody < 40 mln EURO) na niżej wymienione usługi zamówione w Kon-Gos S.A. Dotacja jest bezzwrotna.
 • Dotacja z tego programu dotyczy dwóch elementów::
  a)dotacji na usługi doradcze związane głównie z opracowaniem biznes planu na działalność komercyjną w Internecie (kwota do 60% wartości faktury netto za usługi ale nie więcej niż 5000 EUR)
  b)dotacji na sfinansowanie wdrożenia prac określonych w powyższym biznes planie (kwota do 25% wartości faktur, rachunków itp. dokumentów za koszty poniesione i zapłacone w związku z realizacją zadań określonych w powyższym biznes planie ale nie mniej niż 3000 EUR i nie więcej niż 10000 EUR)
 • Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji na wdrożenie wg pkt. 2b (10000 EUR) jest posiadanie wykonanego przez akredytowaną firmę biznes planu wg pkt. 2a (dotacja 5000 EUR)

Dotacja na usługi doradcze i konsultingowe może być przeznaczona w zakresie przeprowadzenia prac na temat:
I etap – Rezultatem realizacji tego etapu działań będzie biznes plan.
Analizy rynku
a)analizy sektora (skala i stopień rozwoju, identyfikacja potencjalnych nisz i trendów rozwojowych),
b)identyfikacja przedsiębiorstw działających w sektorze internetu, głównych konkurentów, ich silnych i słabych stron,
Identyfikacja potencjału przedsiębiorstwa do rozwoju nowej działalności opartej o zastosowania internetu ze szczególnym uwzględnieniem:
a)ilości, jakości oraz doświadczenia zatrudnionego personelu oraz kadry zarządzającej,
b)rodzaju świadczonych usług lub wytwarzanych produktów,
c)organizacji procesu produkcji, poziomu wytwarzania, wykorzystywanych technologii i innowacji,
d)dostępu do informacji rynkowych i wyników badań naukowych,
e)determinacji właścicieli/zarządu do wdrożenia nowych zaawansowanych technologii,
f)metodologii, procesu i stylu zarządzania, jakości systemów zarządzania,
g)struktury organizacyjnej, systemu informacji i komunikacji,
h)marketingu i promocji, technik sprzedaży,
i)wykorzystywanych materiałów, surowców, części zamiennych, cen,
j)finansowania i polityki kosztów,
Przygotowanie biznes planu:
a)pomoc w uzyskaniu wymaganych informacji,
b)konsultacje dotyczące proponowanych działań,
c)ocena wykonalności inwestycji, przygotowanie studium wykonalności (jeżeli jest wymagane),
d)przygotowanie biznes planu.
II etap - Pomoc w przygotowaniu do wdrożenia biznes planu

 • ocena wymaganych inwestycji oraz innych działań niezbędnych dla uruchomienia nowej działalności,
 • ocena ryzyka,
 • doradztwo związane z uzyskaniem prawnie wymaganych pozwoleń, zgód itp.,
 • pomoc w przygotowaniu/pozyskaniu dokumentacji technicznej związanej z inwestycją,
 • badania rynkowe wraz z identyfikacją potencjalnych dostawców oprogramowania, sprzętu i specjalistycznego wyposażenia,
 • pomoc i doradztwo w uzyskaniu zewnętrznego finansowania.
 • Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 60% wynagrodzenia firmy doradczej, ale nie więcej niż 5000 EURO
 • Pozostałe 40% pokrywa przedsiębiorca. W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość pozyskania sponsora na tę kwotę – szczegółowe informacje na ten temat w Kon-Gos S.A. (uwaga: przedsiębiorca otrzymując dotację poręcza jednostce dotującej wekslem, że wyda ją na usługi doradcze zgodnie z wnioskiem).

Przykład wyliczeń:

 • oferta Kon-Gos S.A. dotyczy wykonania powyższych prac na kwotę 30000 zł + VAT
 • przedsiębiorca podpisuje umowę z Kon-Gos S.A. na wykonanie powyższych prac – umowa jest ważna jedynie po otrzymaniu dotacji (wg ustaleń szczegółowych z Kon-Gos S.A.)
 • przedsiębiorca składa wniosek w Regionalnej Instytucji Finansującej o dotację na te prace
  jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany podpisuje umowę z RIF na dotację dofinansowującą wykonanie prac doradczych przez Kon-Gos S.A. (w wysokości maksymalnej 18000 zł)
 • przedsiębiorca może złożyć wniosek o zaliczkę w wysokości 50% przyznanej dotacji i przekazać ją Kon-Gos S.A. (tj. 9000 zł)
 • Kon-Gos S.A. wykonuje prace doradcze i przekazuje raport przedsiębiorcy (uwaga: pod każdy projekt wykonywany jest kosztorys w którym uwzględnia się wynagrodzenia i wszystkie inne koszty związane z realizacją projektu)
 • Kon-Gos S.A. rozlicza finansowo wykonane prace i wystawia fakturę na 30000 zł+VAT
  przedsiębiorca składa wniosek o wypłatę dotacji i rozlicza się z Kon-Gos S.A.


MOŻLIWE KOSZTY DOFINANSOWYWANE Z DOTACJI OKREŚLONE W BIZNES PLANIE (do 10 000 EUR do 25% wartości)
Kosztem kwalifikowanym
w ramach Funduszu Dotacji są jedynie koszty działań wykazanych w biznes planie (z wyjątkiem kosztów inwestycyjnych) i szczegółowo opisanych w raporcie technicznym, bezpośrednio związane z fazą tworzenia nowej działalności oraz rzeczywiście poniesione w okresie 6 miesięcy po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji. Następujące kategorie kosztów są kwalifikowane do dotacji:

 • koszty zakupu licencji produkcyjnej, praw patentowych oraz innych praw intelektualnych;
 • koszty konserwacji, napraw i utrzymania urządzeń i wyposażenia wykorzystywanego wyłącznie w nowej działalności;
 • koszty wynajmu pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia nowej działalności;
 • koszty dzierżawy łączy internetowych (transmisja danych);
 • koszty obsługi strony www i/lub domeny adresowej;
 • koszty zatrudnienia personelu związanego bezpośrednio z realizacją projektu (nowa działalność), odpowiadające rzeczywistemu wynagrodzeniu wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne oraz innym kosztom wchodzącym w skład wynagrodzenia; wynagrodzenia i pozostałe koszty nie mogą być wyższe od zazwyczaj ponoszonych przez przedsiebiorcę, a ich stawki nie mogą przekroczyć powszechnie akceptowanych na danym rynku;
 • koszty zakupu usług (transport, wynajem itp.) i surowców, o ile odpowiadają one normalnym cenom rynkowym;
 • koszty związane z promocją dostarczanych usług i/lub wytwarzanych produktów;
 • koszty sprzedaży wytwarzanych usług/produktów (koszty dystrybucji i magazynowania);
 • koszty wynikające bezpośrednio z wymogów kontraktu (upowszechnianie informacji);
 • inne koszty bezpośrednio związane z fazą rozruchu nowej działalności przedsiębiorstwa odpowiadające zapisom biznes planu, z wyłączeniem tych, które są uznane za niekwalifikowalne.
   

Wszystkie koszty wymienione powyżej muszą rzeczywiście być poniesione, opisane w raporcie finansowym i poparte następującymi dowodami, potwierdzonymi przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorcy za zgodność:

 • koszty działań wymienionych w punktach a), b), c), d), e), g), h) i i) – kopie faktur od dostawców produktów/usług i potwierdzenie dokonania płatności (kopie przelewów bankowych lub wyciągów z konta);
 • koszty działań wymienionych w punkcie f) – wewnętrzne dokumenty używane w księgowości przedsiębiorstwa (karty płac, polecenia przelewów do ZUS);
 • koszty działań wymienionych w punktach j) i h) – odpowiedni dokument potwierdzający poniesienie wydatków.
   

Korzyści dla przedsiębiorcy z wykorzystania dotacji:

 • pozyskanie dodatkowych środków na usługi doradcze oraz pokrycie kosztów wdrożenia inwestycji na działalność w Internecie
 • opracowanie wspólnie z profesjonalną firmą doradczą nowych możliwości firmy
 • analiza i diagnoza obecnej sytuacji firmy
 • realizacja niezbędnych prac doradczych za kwotę o 60% niższą od średniorynkowych (w przypadku pozyskania dodatkowego sponsora kwota może być jeszcze niższa)
 • pozyskanie profesjonalnego raportu i dokumentacji, która może stanowić podstawowy dokument dla celów:
  • pozyskania dalszych dotacji (np. Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych, Funduszu Inwestycyjnego, Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych itd.)
  • Banku w staraniach o kredyt
  • Funduszu Poręczeniowego w staraniach o poręczenie
  • w poszukiwaniu strategicznego inwestora
  • w poszukiwaniu finansowania kapitału obrotowego, inwestycji lub przedsięwzięcia
  • przy rozwoju firmy (sprzedaż, zakup)
  • przy aktualizacji wartości majątku
  • przy wycenie firmy lub jej elementów np. wartości niematerialnych i prawnych
   innych
 • otrzymanie VAT-owskiej faktury kosztowej jako kosztu uzyskania przychodu (uwaga: dotacja jest przychodem dla przedsiębiorcy więc faktycznie koszt do rachunku wyniku wyniesie 40% faktury Kon-Gos S.A. netto)
 • możliwość dalszej współpracy w zakresie realizacji: bezpłatnych i dotowanych szkoleń, realizacji planu działania, pozyskania funduszy i bezzwrotnych dotacji na rozwój i na inwestycje przedsiębiorstwa.
   

Wyznaczone są następujące terminy składania wniosków:

 • w województwie dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, świętokrzyskim oraz wielkopolskim 28 lipca 2003, 11 sierpnia 2003, 6 października 2003, 8 grudnia 2003, 9 lutego 2004* i 5 kwietnia 2004* do godz. 15.00;
 • w województwie kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, opolskim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim 28 lipca 2003, 8 września 2003, 12 listopada 2003, 12 stycznia 2004, 8 marca 2004* i 5 kwietnia 2004* do godz. 15.00.
   

Obowiązki przedsiębiorcy:

 • przygotowanie informacji do wniosku o dotację (specjaliści i pełnomocnicy Kon-Gos S.A. przygotują przy współpracy z przedsiębiorcą wniosek wg wzorów PARP w oparciu o otrzymane informacje a przedsiebiorca prawidłowo wypełniony wniosek złoży we właściwym biurze regionalnym tzw. RIF, lista RIF na stronie www.parp.gov.pl) (uwaga: do wniosku dołącza się umowę z Kon-Gos S.A. która nie jest ważna i nie powoduje zobowiązań jeżeli nie ma przyznanej dotacji)
 • złożenie wniosku w odpowiednim biurze wg listy (wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy wysyłać w zaklejonej kopercie listem poleconym, przesyłką kurierską lub dostarczyć do rąk własnych - dostarczający otrzyma potwierdzenie odbioru z podpisem i datą - na adres Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla siedziby wnioskodawcy. (UWAGA: rekomendujemy dostarczenie osobiście do biura za pokwitowaniem)
 • po akceptacji i przyznaniu dotacji: przygotowanie informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa niezbędnych do wykonania prac
 • ścisła współpraca z konsultantami Kon-Gos S.A. w zakresie realizacji prac
 • ścisła współpraca z Kon-Gos S.A. w zakresie finansowania prac i wzajemnych rozliczeń

Zainteresowanych współpracą bądź szczegółowymi informacjami proszę o kontakt:

* w przypadku wniosków o dotację na rozwój działalności złożonych w podkreślonych terminach okres realizacji projektu będzie krótszy niż 6 miesięcy

__________________________________________________________________________________

Procedura postępowania przy ubieganiu się o dotację PHARE 2000 PARP - Program Rozwoju Przedsiębiorstw – przy współpracy z akredytowaną przy programie firmą doradczą Kon-Gos S.A.

(materiał roboczy Kon-Gos S.A. – załącznik do informacji o dotacji – skrót – 16/01/2003)

 

 • Dotację może otrzymać każdy przedsiębiorca z sektora MiŚP (zatrudnionych<250 osób, suma aktywów <27 mln EURO lub przychody < 40 mln EURO) na niżej wymienione usługi zamówione w Kon-Gos S.A. Dotacja jest bezzwrotna.
 • Siedziba przedsiębiorcy musi być w województwach:
 • dla programu PL0008/01/02/001 dla województwa warmińsko – mazurskiego
 • dla programu PL0008/03/02/001 dla województwa lubelskiego
 • dla programu PL0008/04/02/001 dla województwa podkarpackiego
 • dla programu PL0008/05/02/001 dla województwa śląskiego
 • Dotacja przeznaczona może być na usługi doradcze i konsultingowe w zakresie przygotowania i opracowania raportów na temat:
 • analizy rynku
  • analizy sektora (sytuacja porównawcza sektora, skala i stopień rozwoju),
  • określenie pozycji przedsiębiorstwa w sektorze, główni konkurenci, ich silne i słabe strony,
  • podział rynków docelowych
 • określenie czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem:
  • metodologii, rozwoju i stylu zarządzania, jakości systemów zarządzania,
  • struktury organizacyjnej, systemu informacji i komunikacji,
  • organizacji procesu produkcji, poziomu produkcji, technologii i innowacji,
  • wykorzystywanych materiałów, surowców, zaopatrzenia, cen,
  • produktów (jakości i spełniania norm, wyglądu, funkcjonalności, bezpieczeństwa, opakowania, świadczeń gwarancyjnych i serwisu),
  • marketingu i promocji, technik sprzedaży, rynków zbytu, dostaw,
  • finansowania i polityki kosztów,
  • polityki handlowej i cenowej,
  • rozwoju zasobów ludzkich,
  • dostępu do informacji rynkowej.
 • rozwój strategii przedsiębiorstwa
  • strategia produktu
  • strategia promocji
  • strategia dystrybucji
  • strategia cenowa
  • strategia kosztów
  • strategia finansowa
  • strategia organizacyjna
  • strategia rozwoju zasobów ludzkich
 • Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 60% wynagrodzenia firmy doradczej, ale nie więcej niż 5000 EURO (nie mniej niż 1500 EURO)
 • Pozostałe 40% pokrywa przedsiębiorca. W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość pozyskania sponsora na tę kwotę – szczegółowe informacje na ten temat w Kon-Gos S.A. (uwaga: przedsiębiorca otrzymując dotację poręcza jednostce dotującej wekslem, że wyda ją na usługi doradcze zgodnie z wnioskiem i umową).

Przykład:

 • oferta Kon-Gos S.A. dotyczy wykonania powyższych prac na kwotę 30000 zł + VAT
 • przedsiębiorca podpisuje umowę z Kon-Gos S.A. na wykonanie powyższych prac – umowa jest ważna jedynie po otrzymaniu dotacji (wg ustaleń szczegółowych z Kon-Gos S.A.)
 • przedsiębiorca składa wniosek w Regionalnej Instytucji Finansującej o dotację na te prace
 • jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany podpisuje umowę z RIF na dotację dofinansowującą wykonanie prac doradczych przez Kon-Gos S.A. (w wysokości maksymalnej 18000 zł)
 • przedsiębiorca może złożyć wniosek o zaliczkę w wysokości 50% przyznanej dotacji i przekazać ją Kon-Gos S.A. (tj. 9000 zł)
 • Kon-Gos S.A. wykonuje prace doradcze i przekazuje raport przedsiębiorcy (uwaga: pod każdy projekt wykonywany jest kosztorys w którym uwzględnia się wynagrodzenia i wszystkie inne koszty związane z realizacją projektu)
 • Kon-Gos S.A. rozlicza finansowo wykonane prace i wystawia fakturę na 30000 zł+VAT
 • przedsiębiorca składa wniosek o wypłatę dotacji i rozlicza się z Kon-Gos S.A.

Korzyści dla przedsiębiorcy:

 • opracowanie wspólnie z profesjonalną firmą doradczą nowych możliwości firmy
 • analiza i diagnoza obecnej sytuacji firmy
 • realizacja niezbędnych prac doradczych za kwotę o 60% niższą od średniorynkowych (w przypadku pozyskania dodatkowego sponsora kwota może być jeszcze niższa)
 • pozyskanie profesjonalnego raportu, który może stanowić podstawowy dokument dla celów:
  • pozyskania dalszych dotacji
  • Banku w staraniach o kredyt
  • w poszukiwaniu strategicznego inwestora
  • w poszukiwaniu finansowania kapitału obrotowego, inwestycji lub przedsięwzięcia
  • przy rozwoju firmy (sprzedaż, zakup)
  • przy aktualizacji wartości majątku
  • przy wycenie firmy lub jej elementów np. wartości niematerialnych i prawnych
  • innych
 • otrzymanie VAT-owskiej faktury kosztowej jako kosztu uzyskania przychodu (uwaga: wykonane prace podlegają zwolnieniu z VAT, dotacja jest przychodem dla przedsiębiorcy więc faktycznie koszt do rachunku wyniku wyniesie 40% faktury Kon-Gos S.A. netto)
 • kontynuacja prac, uczestnictwo w następnych programach i możliwość dalszej współpracy w zakresie realizacji: bezpłatnych i dotowanych szkoleń, realizacji planu działania, pozyskania funduszy i bezzwrotnych dotacji na rozwój i na inwestycje przedsiębiorstwa.
 • Terminy składania gotowych wniosków: do 10 lutego 2003, do 17 marca 2003, do 14 kwietnia 2003, do 19 maja 2003, do 16 czerwca 2003, do 18 lipca 2003, do 18 sierpnia 2003, do 19 września 2003, do 17 października 2003, do 14 listopada 2003 (ostatni termin).

Obowiązki przedsiębiorcy:

 • przygotowanie informacji do wniosku o dotację (specjaliści i pełnomocnicy Kon-Gos S.A. przygotują nieodpłatnie wniosek wg wzorów PARP w oparciu o otrzymane informacje i odeślą prawidłowo wypełniony wniosek do przedsiębiorcy w celu złożenia we właściwym biurze regionalnym PARP, listę informacji prześlemy) (uwaga: do wniosku dołącza się umowę z Kon-Gos S.A. która nie jest ważna i nie powoduje zobowiązań jeżeli nie ma przyznanej dotacji)
 • złożenie wniosku w odpowiednim biurze wg listy (wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy wysyłać w zaklejonej kopercie listem poleconym, przesyłką kurierską lub dostarczyć do rąk własnych - dostarczający otrzyma potwierdzenie odbioru z podpisem i datą - na adres Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla siedziby wnioskodawcy. (UWAGA: rekomendujemy dostarczenie osobiście do biura za pokwitowaniem):
 • dla Wnioskodawców z województwa warmińsko - mazurskiego:
  • do siedziby Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. Kajki 10/12, 10-546 Olsztyn
   dla Wnioskodawców z województwa lubelskiego:
  • do siedziby Lubelskiej Fundacji Rozwoju
   ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
   dla Wnioskodawców z województwa podkarpackiego:
  • do siedziby Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
   dla Wnioskodawców z województwa śląskiego:
  • do siedziby Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice
 • po akceptacji i przyznaniu dotacji: przygotowanie informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa niezbędnych do wykonania prac
 • ścisła współpraca z konsultantami Kon-Gos S.A. w zakresie realizacji prac
 • ścisła współpraca z Kon-Gos S.A. w zakresie finansowania prac i wzajemnych rozliczeń

Zainteresowanych współpracą bądź szczegółowymi informacjami proszę o kontakt: Dariusz Pelc, Prezes Kon-Gos S.A., Warszawa, ul. Trębacka 4 (Biuro Promocji KIG)

dpelc@kongos.com.pl lub kongos@kongos.com.pl

tel. kom 0-602-661225, fax 0-602-149025

 

[Home] [historia] [portfel] [oferta] [wycena firmy] [wycena wnip] [doradztwo] [narzędzia] [dotacje parp] [kontakt] [partnerzy]

 WYCENY   
Wycena Praw specjalistyczny portal poświęcony wycenom

EDUKACJA
Akademia Pracy wiedza o pracy i działalności gospodarczej