Pozostała działalność doradcza i edukacyjna


© Kongos Sp. z o.o.

W ramach pozostałej działalności doradczej i edukacyjnej realizujemy prace doradcze na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

  • Analizy funkcjonowania firmy o charakterze uproszczonym i poszerzonym.
  • Diagnozy strategiczne i projektowanie programów rozwoju firmy.
  • Biznes plan - opracowanie, wspomaganie opracowania, audyt istniejącego dokumentu.
  • Wspomaganie procesu wdrożenia controllingu finansowego, marketingowego i inwestycyjnego - edukacja, projektowanie szczegółowych rozwiązań, audyt istniejącego projektu.
  • Projektowanie procedur planistycznych w planowaniu operacyjnym i strategicznym. Wspomaganie procesu wdrożenia systemów planowania.
  • Projektowanie i wdrażanie modeli finansowych w technologii arkusza kalkulacyjnego dla potrzeb controllingu, budżetowania i planowania strategicznego.

    Przykładowa OFERTA

    dotyczy: wykonania analizy wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa

Zakres oferty.

Prezentujemy poniżej dwa warianty zakresu prac. Pierwszy wariant - poszerzony, zawiera przykładowe analizy szczegółowe. Jest to wariant bardziej czasochłonny ale daje w rezultacie poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat poszczególnych obszarów funkcjonowania firmy. Drugi wariant - uproszczony jest wariantem proponowanym w sytuacji dobrej znajomości przedsiębiorstwa przez jej menedżerów, zawierającym tylko minimum informacji niezbędnych do sformułowania wniosków generalnych lub wstępnych..Możliwa jest realizacja kombinacji tych wariantów lub jedynie szczegółowej analizy wybranego obszaru funkcjonowania firmy
Rezultat prac w formie raportu pisemnego i/lub prezentacji zawiera: informacje ogólne, metodologię wykonania prac, źródła informacji oraz wnioski końcowe i rekomendacje.

Wariant I.
Analiza poszerzona

Obszar tematyczny

 Przykładowy zakres

 

 

Organizacja i zarządzanie

 

Informacje o przedsiębiorstwie
Mocne i słabe strony przedsiębiorstwa
Szanse i zagrożenia
Znane roszczenia osób fizycznych i prawnych
Status prawny korzystania z gruntów i budynków
Udziały w spółkach
Wykorzystanie majątku przedsiębiorstwa przez inne podmioty
Instrumenty zarządzania (np. planowanie, controlling, budżetowanie)
System wynagradzania.

Sytuacja marketingowa przedsiębiorstwa Opis działalności usługowej i produkcji

Rodzaje działalności (produkcji i usług)
Wielkość produkcji i usług
Zdolność produkcyjna
Zaplecze techniczne i technologia
Sprzedaż i jej struktura
Źródła zaopatrzenia i sieć dystrybucji
Rynki zbytu
Konkurencja
Promocja
Ceny

Analiza ekonomiczno-finansowa

Planowanie
Finanse przedsiębiorstwa

 

Rachunkowość zarządcza

Analiza sprawozdań finansowych iondywidualnych i skonsolidowanych
Ocena bazy informacyjnej i priocedur planistycznych
Analiza i ocena ekonomiczno-finansowa uwzględniająca m.in. wielkości sprzedaży, kosztów, rachunek wyników, przepływy strumienia pieniądza, alternatywne źródła finansowania, wskaźniki finansowe, wykorzystanie majątku przedsiębiorstwa itp.
Ocena wykorzystanie w zarządzaniu finansowym instrumentów rachunkowości zarządczej

Wariant II.
Analiza uproszczona

 

Temat

Zakres

 

 

Organizacja i zarządzanie

Informacje ogólne o przedsiębiorstwie i systemi organizacji i zarządzania.

Wstępna analiza ekonomiczno-finansowa

Rachunkowość zarządcza

Analiza sprawozdań finansowych.Analiza i ocena ekonomiczno-finansowa uwzględniająca m.in. wielkości sprzedaży, kosztów, rachunek wyników, przepływy pieniężne, alternatywne źródła finansowania, wskaźniki finansowe, wykorzystanie majątku przedsiębiorstwa itp.
Zakres i poziom rachunkowości zarządczej

[Home] [historia] [portfel] [oferta] [wycena firmy] [wycena wnip] [doradztwo] [narzędzia] [dotacje parp] [kontakt] [partnerzy]

 WYCENY   
Wycena Praw specjalistyczny portal poświęcony wycenom

EDUKACJA
Akademia Pracy wiedza o pracy i działalności gospodarczej